មាន​ពាក្យ​ជា​ច្រើន​ ដែល​ចង់​និយាយ​ទៅ​កាន់​​បុរស​ម្នាក់​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្លាប់​ស្រឡាញ់