មនុស្សស្រីមានលក្ខណៈបែបនេះហើយដែលបុរសចង់តស៊ូជាមួយ មិនងាយបោះបង់