ព្រាប សុវត្ថិ ស្ងាត់​ៗចេញ​បទ​ទោល​ថ្មី​ទៀត ភ្លេង ក្បាច់​រាំ​ឡូយ​ទាំង​ព្រម