បទ​ថ្មី​កំពុង​ផ្ទុះ! ក្រុម​អ្នក​ធ្វើ Reaction ទប់​សំណើច​មិន​ជាប់ ត្រង់ឃ្លា "យន្តហោះ​ពណ៌​ស ក្បាល​ពណ៌​...