៥ វិធី​រំដោះ​ខ្លួន​ចេញ​ពី​ស្រ្តេស នាំ​ឲ្យ​អារម្មណ៍​ស្រស់ស្រាយ