ទីតាំងប្រជ្រុយ ៦ កន្លែងបង្ហាញថាអ្នកជាមនុស្សស្រីពូកែ និងសម្បូរទ្រព្យនៅថ្ងៃមុខ