វិធី​ធ្វើ​​​​​​​​ត្រី​​​​​បំពង​​​ខ្ទឹម​ ស​ ហឹរ​តិចៗ ធានា​ថា​ឆ្ងាញ់​ជាប់​​​​​​មាត់​តែម្ដង!