គយគន់សម្រស់​សំណង់អគាររចនាបថបារាំងចំណាស់ៗ នៅរាជធានីភ្នំពេញ!