ទឹកជ្រោះអាថ៌កំបាំង មានចម្លាក់ជាប់ផ្ទាំងថ្មដ៏អស្ចារ្យ លាក់ខ្លួនកណ្ដាលព្រៃនៅខេត្ត​ព្រះសីហនុ