នារីអាចយកឈ្នះបេះដូងបុរសបាន៥០% ភ្លាមៗ ព្រោះប៉ុន្មានចំណុចនេះ